Koltrastens Förskola
Koltrastens Förskola
Pyrolavägen 9
181 60 Lidingö
08-766 27 06
Vargen: 0768-50 80 36
Igelkotten: 0764-27 78 96
forskolan@koltrasten.se
Lek i parken

Vår verksamhet

Inskolning

En förälder är med de tre första dagarna mellan ca. klockan 9.00 och 15.00. Detta för att barnet ska bli tryggt med oss pedagoger och den nya miljön. Efter dessa tre dagar kan barnet börja gå sin kontraktstid, men vi tar naturligtvis hänsyn till barnens individuella behov och kan förlänga inskolningstiden.

Språkutveckling

Vi vill ge alla barn en god möjlighet till en bra språkutveckling. Det gör vi genom att bl.a. använda oss av rim och ramsor, litteratur, boksamtal, dockteater, samlingar och att vi vuxna använder ett rikt och nyanserat talspråk. Barnen ska få många tillfällen att utveckla sin förmåga att kommunicera med andra och uttrycka sina tankar, lyssna och berätta.

Matematik

För att barnen ska upptäcka matematik måste vi pedagoger synliggöra den genom att ställa frågor som gör att barnens nyfikenhet runt matematik väcks. Barnen ska få möjlighet till problemlösningar och att lära sig matematiska begrepp med hjälp av olika uttrycksformer.

Rörelse/drama

Vi arbetar med Röris, ett gymnastikprogram sammanställt av Friskis och Svettis, en gång i veckan på vår fritidsgård. Vi använder också rörelselekar, samarbetsövningar och rytmik. Genom detta utvecklar barnen sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

Röris

Drama stimulerar barns fantasi och leklust. Barnen lär sig genom att uppträda för varandra en gång i veckan att vara i centrum, visa hänsyn till varandras likhet och olikhet. Det stärker också barnens självkänsla genom mottot ”jag vill och jag kan”.

Skapande

Barnen arbetar kontinuerligt med skapande. Det kan vara pedagogledda eller självständiga tillfällen. Vi använder olika material såsom papper, färg, lera, tyg och naturmaterial. Barnen kan själva påverka inriktning för sitt skapande.

Färger

Lek

Barnen har möjlighet till både fri och organiserad lek. Det finns alltid en pedagog i rummet för att ge barnen stöd och uppmuntran. På vår förskola är den fria leken viktig, eftersom den utvecklar barnens fantasi, deras sociala kompetens och empati. Barnen lär sig också turtagande, samförstånd och ömsesidighet.

Normer och värden

I vårt arbete med barnen arbetar vi aktivt med deras empatiska förmåga för att öka deras förståelse för andra och allas lika värde. Vi vill också stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

Barns inflytande

Barnen ska ges möjlighet att kunna påverka innehållet i verksamheten genom att vi pedagoger lyssnar aktivt på barnens önskemål och tar det i beaktande i den dagliga planeringen. Ex. när vi har rörelse ska barnen efter att vi har introducerat olika aktiviteter kunna komma med egna önskemål som vi lägger upp vid nästa pass.